Regulamin współpracy z rodzicami w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym w Gdańsku

(Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2023 roku)

1. Postanowienia ogólne:

a) Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniami Autystycznymi zostało powołane przez Fundację Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.

b) Przedszkole obejmuje terapią dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

c) Praca wychowawczo – dydaktyczna i rewalidacyjna w przedszkolu prowadzona jest według programu własnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN. Program własny przedszkola wzoruje się na programie edukacyjno-terapeutycznym Princeton Child Development Institute z USA.

d) W przedszkolu prowadzona jest terapia oparta o Stosowaną Analizę Zachowania (SAZ), która jest właściwą formą terapii dla dziecka z autyzmem i której skuteczność została udokumentowana licznymi badaniami naukowymi.

e) Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat.

f) Przedszkole działa w godzinach 8:15-13:15. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w godzinach 8:30-13:00

g) Podczas zajęć edukacyjnych każde dziecko jest objęte indywidualną nauką lub gdy jego umiejętności na to pozwalają, to nauczanie jest prowadzona w małej, 2-3 osobowej grupie dzieci ze spektrum autyzmu.

h) W ciągu dnia dziecko ma zajęcia z nauczycielem prowadzącym oraz z innymi nauczycielami, zgodnie z ustalonym grafikiem wymian.

i) W przedszkolu IWRD dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny realizowany w IWRD, a wszystkie poszczególne programy są przedstawione rodzicom, którzy po wyrażeniu zgody na ich realizację podpisują je. Realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tzw. „programu domowego” koordynuje i nadzoruje nauczyciel prowadzący, który jest odpowiedzialny za współpracę z rodzicami.

j) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dziecka skupia się przede wszystkim na przygotowaniu dziecka do samodzielnego funkcjonowania i do podjęcia nauki na dalszych etapach kształcenia. Cele te są realizowane przez rozwijanie sfer deficytowych: rozumienia mowy, komunikacji, zachowań społecznych, zabawy, umiejętności związanych z samoobsługą i umiejętnościami wczesnoszkolnymi oraz innych sfer ustalonych podczas spotkań nauczycieli i rodziców.

k) Każdy wychowanek przedszkola jest objęty Wczesnym Wpomaganiem Rozwoju (WWR/D).
W ramach zajęć terapeutycznych z WWR jest opracowany indywidualny „program domowy”, realizowany przez rodziców w domu przy wsparciu nauczycieli przedszkola.

l) W ramach WWR placówka zapewnia udział dziecka w zajęciach logopedycznych, po zakwalifikowaniu się na zajęcia.

m) Uczestnictwo Rodziców w terapii dziecka jest niezbędne, aby dziecko czyniło postępy. Wolę uczestnictwa w terapii rodzice wyrazili przez podpisanie z dyrekcją Przedszkola IWRD umowy o współpracy na dany rok szkolny.

n) Ze względu na intensywność terapii oraz konieczność realizowania programu przez rodziców w domu, czas pobytu dzieci młodszych w placówce nie przekracza 5 godzin dziennie.

o) Na wniosek rodziców dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne mogą być zorganizowane dodatkowe grupowe, odpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8:00-8:30 oraz 13:00-15:00. Z rodzicami dzieci biorących udział w tych zajęciach jest podpisywany dodatkowy aneks, w którym określone są warunki uczestnictwa w zajęciach oraz zasady wnoszenia opłat.

p) Rodzice są świadomi, że mimo stosowania wczesnej interwencji i odpowiedniej terapii, nie można przewidzieć wyników terapii, ani zagwarantować, że dziecko osiągnie taki poziom rozwoju, który umożliwi mu samodzielne funkcjonowanie.

2. Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola

a) O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Komisja kwalifikacyjna, która działa zgodnie z pdfregulaminem komisji kwalifikacyjnej.

b) Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają podania o przyjęcie dziecka na następny rok szkolny do dnia 31 marca.

c) Rodzice są świadomi, że ich dziecko jest przyjmowane do Przedszkola na jeden rok szkolny.

d) Z każdym rodzicem dziecka przyjętego do przedszkola podpisywana jest na rok szkolny umowa o współpracy.

e) Dzieci już uczęszczające do Przedszkola mają pierwszeństwo podczas naboru pod warunkiem, że Rodzice wywiązują się z punktów zawartych w podpisanej z IWRD umowie.

f) W przypadku, gdy w danym roku szkolnym rodzice nie realizują zapisów zawartych w umowie o współpracy, przede wszystkim zapisu o kontynuacji programu edukacyjno-terapeutycznego w domu, podanie dziecka o przyjęcie do przedszkola jest rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną na równi z innymi podaniami i w tym przypadku nie będzie obowiązywała zasada pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola.

3. Prawa rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

a) Znajomość programu edukacyjno-terapeutycznego przedszkola i wynikających z niego zadań.

b) Znajomość nazwiska nauczyciela prowadzącego, nazwisk nauczycieli prowadzących naukę w ramach grafiku wymian, nazwiska osoby nadzorującej terapię.

c) Wyrażenia zgody na realizację poszczególnych programów terapeutycznych.

d) Znajomość zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola.

e) Znajomość planu przerw w zajęciach edukacyjnych planowanych w danym roku szkolnym do dnia 15 września.

f) Uzyskanie rzetelniej wiedzy na temat dziecka, jego wychowania i rozwoju.

g) Rodzice mają prawo do uczestnictwa w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET).

h) Rodzice mają prawo do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych swojego dziecka, po uprzednim uzgodnieniu terminu zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

i) Przekazywania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, zgłaszania, w przypadku widocznych zaniedbań, pisemnych wniosków do dyrekcji przedszkola lub do organów prowadzących i nadzorujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

j) Rodzice mają prawo do ochrony danych osobowych dziecka i jego członków rodziny zbieranych przez przedszkole w zakresie wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej działalności przedszkola.

k) Rodzice mają prawo do wyrażenia zgody na publikację wizerunku na dany rok szkolny na specjalnym formularzu oraz do jej wycofania w każdym momencie. Mają prawo do wyrażenia zgody na publikację wizerunku w związku z udziałem dziecka w specjalnych wydarzeniach, nieokreślonych w zgodzie ogólnej.

l) Każdy rodzic ma prawo złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IWRD nieodpłatnego badania diagnostycznego wybranym testem określającym poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka. Wniosek może być złożony nie częściej niż raz 12 miesięcy. Po przeprowadzeniu badania i uzyskaniu wyników ogólnych rodzic może zwrócić się do Poradni IWRD o szczegółowy opis, który jest odpłatny.

4. Obowiązki rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola

a) Rodzice są zobowiązani punktualnie dowozić dziecko na zajęcia oraz odbierać je o wyznaczonej godzinie.

b) Rodzice są zobowiązani do dnia 10-tego każdego miesiąca wnieść opłatę za uczęszczanie dziecka do przedszkola.

c) Rodzice są zobowiązani do ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

d) Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych

e) Informowanie terapeuty do 8:30 przez sekretariat IWRD lub e-mailowo o chorobie dziecka, a po wizycie u lekarza o planowanej długości przerwy w zajęciach w przedszkolu

f) Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki, jeśli wcześniej chorowało

g) Przekazywanie na bieżąco terapeucie prowadzącemu informacji o stanie zdrowia dziecka –np. przyjmowane leki lub zmiany leków, zaobserwowane niepokojące objawy (nie chorobowe, ale problemy ze snem, jedzeniem itp.).

h) W sytuacji zgłoszenia rodzicowi przez terapeutę o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów chorobowych, Rodzic (lub osoba upoważniona) zobowiązany jest do odebrania dziecka z przedszkola w trybie pilnym.

i) Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub
e–maili z przedszkola w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu

j) Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w określonych zajęciach ich dziecka (tzw. wizytach szkolnych). Rodzice zapoznają się na bieżąco z programem edukacyjno-terapeutycznym swojego dziecka poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych z WWR (tzw. „wizyty szkolne”) minimum 2 razy w miesiącu oraz podczas zajęć instruktażowych w domu dziecka (tzw. „wizyty domowe”) minimum 1 raz na 2 miesiące.

k) Rodzice są zobowiązani do kontynuowania programu w domu przez co najmniej 10 godzin tygodniowo.

l) Rodzice są zobowiązani do współpracy z nauczycielami dziecka w zakresie rejestracji zachowań dziecka w domu, zapisywania postępów dziecka w wyznaczonych zadaniach oraz do regularnego dostarczania formularzy z rejestracją.

m) Rodzice są zobowiązani do przygotowywania pomocy dydaktycznych do realizacji programu domowego ich dziecka.

n) Rodzice zobowiązują się, na prośbę nauczyciela prowadzącego, do zakupu koniecznych do wsparcia nauki ich dziecka materiałów/pomocy edukacyjnych do użytku w przedszkolu, które będą stanowiły wyłączną własność ich dziecka.

o) Rodzice są zobowiązani do powiadomienia terapeuty prowadzącego o wprowadzaniu innych form terapii, których skuteczność nie jest potwierdzona badaniami naukowymi jak np. integracja sensoryczna, diety itd.

p) Rodzice są zobowiązani do podania terapeucie listy leków w przypadku podawania dziecku leków na stałe lub na dłuższy okres czasu.

q) W przypadku zgłoszenia przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola potrzeby skonsultowania zdrowia dziecka z psychiatrą lub neurologiem lub lekarzem innej specjalności, wskazane jest aby rodzice odbyli taką wizytę z dzieckiem we własnym zakresie i przedstawienia zaleceń lekarza nauczycielowi prowadzącemu.

5. Edukacja włączająca

a) W ramach współpracy z przedszkolem „Bajkowa Akademia” prowadzonym przez Fundację IWRD w tym samym budynku co Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym, realizowany jest program 3 stopniowego wdrażania dzieci do grupy rówieśniczej.

b) W zajęciach integracyjnych mogą brać udział jedynie dzieci, które nabyły niezbędne umiejętności bazowe. Nauczyciel prowadzący na początku każdego semestru informuje rodzica, w jakim zakresie dziecko będzie uczestniczyło w edukacji włączającej (który stopień integracji dziecko może zacząć realizować). O przejściu do kolejnego stopnia wdrażania dziecka do grupy rówieśniczej decyduje badanie określające aktualny poziom umiejętności bazowych wymaganych na danym etapie.

c) Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach integracyjnych w Przedszkolu „Bajkowa Akademia” po godzinie 13:00, z Rodzicami podpisany zostanie dodatkowy aneks, w którym określone będą warunki uczestnictwa w zajęciach oraz zasady wnoszenia opłat.

6. Rozwiązanie umowy z Przedszkolem

a) W przypadku chęci rozwiązania umowy z przedszkolem, rodzice zobowiązani są do złożenia z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, pisemnego wypowiedzenia, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, z mocą obowiązującą od 1-go dnia następnego miesiąca (oznacza to, że należy opłacić jeszcze jeden miesiąc). Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

b) Rodzice są świadomi, że jeśli nie będą realizowali uzgodnień zawartych w umowie o współpracy, jak: systematyczna praca ze swoim dzieckiem w domu, uczestniczenie w wizytach szkolnych, realizowanie wizyt domowych czy prowadzenie rejestracji zadań w domu, to IWRD ma prawo wypowiedzieć umowę.

c) IWRD ma prawo wypowiedzieć umowę, w przypadku gdy frekwencja dziecka na zajęciach w przedszkolu w ostatnim semestrze była niższa niż 50%.

d) IWRD ma prawo wypowiedzieć umowę, w przypadku gdy ktoś z członków rodziny dziecka uczestniczącego w terapii w przedszkolu w sposób rażący naruszy ogólnie rozumiane dobro IWRD lub dobro poszczególnych pracowników.

7. Postanowienia końcowe

a) Rodzice wyrażają zgodę na dokładne rejestrowanie przebiegu terapii ich dziecka zarówno w formie pisemnej (formularze, wykresy), jak i na wideo. IWRD ma prawo wykorzystywać dane z rejestracji bez zgody rodziców, jeśli nie wiąże się to z ujawnieniem danych osobowych dziecka lub jego rodziny. IWRD zobowiązuje się chronić dane osobowe dziecka i jego rodziny oraz nie upubliczniać jego danych oraz filmów wideo bez pisemnej zgody rodziców dziecka. Rodzice są świadomi konieczności zachowania tajemnicy odnośnie innych wychowanków IWRD oraz ich rodzin.

b) Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania i Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2023 .

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej:

 

 


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2017 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW